Sunday, November 28, 2010

Katipunan Code

Bonifacio Monument in Kalookan City.

Image

Image
Code - Decipher
Z........A
C........O
N........I
X........U
V........M
LL.......N
J.........L
F.........H
ģ........NG 


Sa inyong lahat ipinatutungkol ang pahayag na ito. Totoong kinakailangan na sa lalong madaling panahon ay putlin natin ang walang pangalang panglulupig na ginagawa sa mga anak ng bayan na ngayo'y nagtitiis ng mabibigat na parusa at pahirap sa mga bilangguan na sa dahilang ito'y mangyaring ipatanto ninyo sa lahat ng mga kapatid na sa araw ng Sabado, ika 29 ng kasalukuyan, ay puputok ang pang hihimagsik na pinagkasunduan natin, kaya't kinakailangang sabaysabay na kumilos ang mga bayanbayan at sabaysabay na salakayin ang Maynila. ang sino pa mang humadlang sa banal na adhikang ito ng bayan ay ipalalagay na taksil at kalaban maliban na nga lamang kung may sakit na dinaramdam o ang katawa'y may sama at sila'y paguusigin alinsunod sa palatuntunang ating pinaiiral.
bundok ng kalaayan, Ika 28 ng Agosto ng 1896.
MAYPAGASA


*Other codes exist. Above is one code used by the Katipunan.

Photos complements of Carinoza

No comments:

Post a Comment